Skip Navigation

SITEMAP

회사소식

CLIENT_회사소식 게시판 상세페이지

게시글 내용 상세보기 페이지입니다.
구미도송중학교-Camtasia Studio 연수실시 조회수 4000
작성자 관리자 작성일 2005-03-30 11:44
첨부파일 첨부파일이 없습니다.

구미 도송중학교에서는 EBS교육
시범학교운영에
보다 효율적인
학습자료제작을 위하여
color=#000000>Camtasia Studio 연수를 실시
하였습니다.
연수에 참석해 주신 모든 선생님들께 깊은 감사를 드립니다

일시: 2005년 3월29일
장소 :
컴퓨터실

src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/5B210C1034D349E7B54FA533243F5C1B_001.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/5B210C1034D349E7B54FA533243F5C1B_002.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/5B210C1034D349E7B54FA533243F5C1B_003.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/5B210C1034D349E7B54FA533243F5C1B_004.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/5B210C1034D349E7B54FA533243F5C1B_005.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/5B210C1034D349E7B54FA533243F5C1B_006.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/5B210C1034D349E7B54FA533243F5C1B_007.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/5B210C1034D349E7B54FA533243F5C1B_008.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/5B210C1034D349E7B54FA533243F5C1B_009.jpg"
align=baseline border=0>